За ресторанот Ореов Лад

restoran_oreovlad_skopje_400_1 1870
On the way of the caravans that were traveling with horses from Western Macedonia to Skopje, in the immediate vicinity of the city there was an inn, that was widely known as “Saraj Inn”. It had been built by grandpa Nestor before 1870, and it was then inherited and managed by Serafim. The basements of the inn had tens of thousands of liters of wine, and two to three thousands of liters of rakija.
In 1912, when the Turks withdrew from the Balkans, the inn was set on fire and almost completely destroyed. Serafim was forced to run away to save his life. When he got back, the inn had been broken into, and all the wine and rakija bottles in the basement had been emptied. With the help of some loans from friends, the inn was renovated. It was operating and growing until about 1935. The caravans were slowly dying off as a consequence of the more modern ways of transport and commerce. The inn finally stopped operating after the railway between Skopje and Kichevo had been open.

1880
In 1980, the firmly determined Nestor Nestorov renovated the restaurant. Together with a friend he adapted and equipped the house that was a part of the famous “Saraj inn”, and on the 2nd of August the same year he opened the restaurant.
Since in the garden there were many walnut trees, the restaurant got the name “Walnut shade”, or “Oreov lad”. The beginning was very modest, with only a few tables and chairs.

1980-2020 – 40 years of existence
Today, the restaurant is managed by the grand-grandchildren of grandpa Nestor. The restaurant is located in the western part of Skopje, in the sports and recreation center Saraj.
Over the years, by making creative and innovative changes and following the needs of the new time, this complex has grown to have an interior hall with a capacity of 120 seats, a garden with 240 seats, a children’s playground, accommodation facilities called “Konak Nestor” and a parking space for all our guests.
In the winter time you can enjoy the fireplace inside the hall, and in the summer you can relax in the green garden while appreciating the burble of the waterfall and intoxicating scent of the flowers that will stimulate all your senses, in combination with a gourmet specialty we offer.
One part of the specialties in the restaurant’s menu are old Macedonian dishes, whose recipes have been carried on by generations, and another part are dishes that recently got popular. Here you can taste the renowned Macedonian wines and rakija that leave a mark of their quality in the Balkans and wider.
By now grown into a big restaurant, Oreov lad can accommodate all types of celebrations: weddings, baptisms, birthday parties, baby showers, business meetings, cocktail parties, but you can also fulfill your time here while savoring a family lunch or dinner, or spend time with your friends.
Our team is at your disposal to help you realize the ideas for your celebration, by offering assistance in choosing the flower arrangements, balloons, white doves, candles, special lighting effects, photo-studio, music, as well as the choice of the menu. All of this will help you fulfill your imagination for your special day.
For many people, this magical place holds memories, unforgettable moments, souvenirs, taking them back to the past and evoking sighs while remembering the beautiful occasions from the old times.
Keeping up with everything that modern times require for the organization of your events and creating new memories, while at the same time preserving the traces of tradition, we wish you a warm welcome to our restaurant.

The team of Oreov Lad

1870
На патот на караваните кои патувале со коњи од западна Македонија кон Скопје непосредно пред влезот на градот во Сарај постоел ан кој бил надалеку познат како “Сарајски ан”.Анот бил подигнат oд дедо Нестор пред 1870 година, а потоа го наследил и управувал Серафим.Подрумите на анот имале десетици илјади литри вино и две до три илјади литри ракија.
Во 1912 година кога турците се повлекуваат од балканот,анот бил запален и скоро целосно уништен.Серафим бил принуден да избега за да го спаси својот живот.Кога се вратил анот бил ограбен, а во визбата сето вино и ракија било испуштено.Со помош на позајмици од пријатели,анот бил обновен.Повторно се развил и работел некаде до 1935 година.Kараваните постепено изумирале под притисок на помодерниот начин на трговија и транспорт. Дефинитивно со пуштање на железничката пруга Скопје – Кичево, анот престанува да работи.

1880
Во 1980 година Нестор Несторов цврсто решен го обновува ресторанот. Заедно со еден пријател ја адаптира и опремува куќата која била дел од познатиот “Сарајски ан” и на 2 август истата година го отвара ресторнот.
Бидејќи во дворот на ресторанот имало многу ореови дрвја ресторанот го добил името “Ореов лад”. Почетокот бил многу скромен , со неколку маси и неколку столици.

1980-2020 – 40 години постоење
Денес, со ресторанот раководат правнуците на дедо Нестор. Ресторанот е лоциран во западниот дел на Скопје, во спортско – рекреативниот центар Сарај.
Низ овие години правејќи креативни и иновативни измени, следејки ги потребите на новото време овој комплекс во себе содржи внатрешна сала со капацитет од 120 седишта, градина со 240 седишта, детско игралиште, сместувачки капацитети ‘’Конак Нестор’’ и паркинг места за сите гости.
Во зимо може да уживате во салата покрај каминот, а во лето зеленилото во градината,заедно со прекрасниот жубор на водопадот и опојниот мирис на многуте булки со опоен мирис ги разигруваат сите ваши сетила во комбинација со некој гурмански специјалитет кој се нуди.
Дел од специјалитетите во менито на ресторанот се стари македонски јадења,чиј рецепти се пренесувани со генерации,а дел се јадења кој ја достигнаа својата ‘’популарност’’ во поново време.Тука може да вкусите од добро познатите македонски вина и ракија кој оставаат траг по својот квалитет на Балканот и пошироко.
Веќе прераснат во голем ресторан , се организираат секаков вид на прослави: свадби, крштевки, родендени, мекици, работни состаноци, коктели , но тука можете да го исполните и вашето слободно време уживајки во семеен ручек или вечера или дружење со пријателите.
Нашиот тим Ви стои на располагање да ви помогне и поддржи да го направите својот избор и да ја исполните вашата замисла на вашата прослава за цветни аранжмани, балони, бели гулаби, свеќи, специјални светлосни ефекти,фото-студио,музика , како и при избор на менито.Се ова ќе допринесе да ги исполните вашите замисли за вашиот посебен ден.
За многумина , ова волшебно место во себе крие спомени , незаборавни мигови ,сеќавања , навраќаjќи ги во минатото и изнудувајќи воздишки при раскажување на убавите моменти од минатото.
Во потрага по се она што го бара новото време, како и негова реализација за создавање на нови спомени,а воедно зачувувајќи ги трагите од традицијата и спомените на ова место Ви посакуваме добредојде во нашиот ресторан.

Тимот на Ореов лад

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*